Privacy statement

Privacy statement van Manon van Noort Management, Advies & Coaching

Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ingegaan. Het doel van deze verordening is met name een nog betere bescherming van persoonsgegevens. Dus ook die van u. Via deze weg leest u hoe ik met uw gegevens omga en wat ik heb gedaan om uw gegevens te beschermen.

Wat gebeurt er met uw persoonsgegevens wanneer u contact met mij hebt en/of klant bent bij mij?

Bij het vervullen van een (interim) opdracht voor uw organisatie, het adviseren over, of coachen op een door u aangedragen thema, krijg ik te maken met vertrouwelijke informatie. U kunt er vanuit gaan dat ik op een zorgvuldige wijze omga met deze informatie en dat ik deze informatie niet zonder meer deel met anderen. Vertrouwelijkheid is bij mij een belangrijk aspect.

Waar gebruik ik uw persoonsgegevens voor?

Ik gebruik uw gegevens, zoals telefoonnummer of e-mailadres, om met u contact te kunnen onderhouden. In sommige gevallen is er mailcontact over en weer, met informatie over afspraken en/of samenvattingen naar aanleiding van afgesproken werkzaamheden waarbij soms bijlagen worden toegevoegd, zoals gespreksverslagen en/of uw CV (het curriculum vitae met de door u opgestelde gegevens). Bijlagen worden, indien relevant voor de dienstverlening, opgeslagen op mijn computer.

Uw voor- en achternaam en e-mailadres worden gebruikt om, in sommige gevallen, een online assessment aan u te verstrekken. Dit wordt verzorgd via Taylor Protocols Europa B.V. en Taylor Protocols Inc. waarmee ik een verwerkingsovereenkomst ben aangegaan. Uw voor- en achternaam en e-mailadres worden in de database van Taylor Protocols veilig bewaard, tenzij u aangeeft dit niet (meer) te willen. Voor meer informatie verwijs ik u naar het privacyregelement van Taylor Protocols.

Uw naam en in sommige gevallen uw functietitel, adres en uw e-mailadres gebruik ik in mijn online boekhoudpakket genaamd Moneybird, om de factuur voor mijn geleverde diensten aan u te kunnen versturen.

Mijn boekhouding en belastingaangifte is uitbesteed aan Ordning Fiscaal en Administratie. De eigenaar kan uw naam, adres en e-mailadres zien, echter gebruikt dit alleen voor mijn aangifte inkomstenbelasting, aangifte BTW en het opstellen van de jaarrekening. Zij gaat vertrouwelijk met deze gegevens om en zal deze niet aan derden verstrekken.

In sommige gevallen schakel ik derden in om mij te ondersteunen bij het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden. Dit alleen na uw toestemming. Als deze derden toegang tot uw persoonsgegevens krijgen, dan is dit alleen met partijen die zorgvuldig en in overeenstemming met de AVG, met uw persoonsgegevens omgaan.

Hoe worden uw gegevens beveiligd en bewaard?

Ik ga uiterst zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Door middel van diverse maatregelen beveilig ik uw persoonsgegevens optimaal tegen ongeoorloofde toegang en ongeoorloofd gebruik. U kunt dan denken aan beveiliging van mijn praktijk aan huis, deze zit uiteraard op slot en systemen, zoals wachtwoorden op smartphone en computer met up-to-date virussoftware en een afgeplakte camera op de computer om meekijken te voorkomen.

Daarnaast bewaar ik uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking. De duur verschilt per afspraak over de dienstverlening.

Eventuele prints of aantekeningen met vertrouwelijke informatie, die gelinkt kunnen worden aan uw persoonlijke gegevens, worden met behulp van de papierversnipperaar vernietigd.

Welke gegevens deel ik met andere instanties? 

Alleen wanneer het op grond van de wet verplicht is, of noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, wissel ik persoonsgegevens uit met andere instanties. Dit komt zelden voor en zal alleen met uw medeweten en toestemming plaatsvinden.

Via mijn website worden geen gegevens verzameld en ik werk niet met een nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens zijn dus niet verkregen via deze weg en worden derhalve ook niet gedeeld.

Kan ik informatie over mijzelf inzien?

U hebt het recht te vragen welke persoonsgegevens ik van u verwerk en u hebt het recht te vragen om (onjuiste) gegevens aan te passen en/of te verwijderen. Inzage in persoonsgegevens en informatie omtrent verwerking van persoonsgegevens geef ik alleen, wanneer ik voldoende zekerheid heb over de identiteit van de persoon die het verzoek indient. Ik kan bij de behandeling van het verzoek om aanvullende gegevens vragen.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? U kunt contact met mij opnemen door een e-mail te sturen naar manonvannoort@gmail.com. Voor alle vragen over welke gegevens ik heb opgeslagen, of waarom ik bepaalde gegevens opsla, sta ik u vanzelfsprekend graag te woord.

Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Heeft u een klacht?

Als u de indruk heeft dat er sprake van is dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op.

Ik maak u er tevens op attent dat u het recht heeft een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag.